Partnerzy

Wyszukaj po kategorii:

Gastronomia
Pizzeria
Kawiarnie
Rozrywka
?y?wy
Kultura
Teatr
Kino
Edukacja
Taniec
Taniec
Sport
Kr?gle
Odzie?
Turystyka

Najnowsi partnerzy:

Studenckie Kursy Ta?ca
studenckiekursy.pl
studenckiekursy.pl

Studenckie Kursy Ta?ca to zaj?cia organizowane przez studentów dla studentów. Nasi instruktorzy s? licencjonowanymi, do?wiadczonymi profesjonalistami, a ich charyzma pozwala zatrzyma? uczestników na kolejnych semestrach kursów.

Z ka?dym semestrem nasza oferta stale si? powi?ksza. Nasza propozyjca na semestr letni 2013/2014 jest nast?puj?ca:

  • Taniec Towarzyski
  • Taniec Towarzyski U?ytkowy
  • Zumba Fitness
  • Sexy Dance
  • Taniec Brzucha
  • Latino Disco
  • Dla Narzeczonych

Szczegó?y, czyli aktualny opis kursów, terminarz, zni?ki mo?esz znale?? na naszej stronie: studenckiekursy.pl

Zniżka stała: Studenci jeszcze taniej! - 10%

Nasze kursy ju? s? tanie, ale w tym semestrze postanowili?my jeszcze dodatkowo promowa? taniec w?ród studentów i wychodz?c im na przeciw oferujemy Wam dodatkowe 10% zni?ki!

Sprawd? sam, t? i inne zni?ki w zak?adce ZNI?KI

LatoStudenta.pl i ZimaStudenta.pl
http://latostudenta.pl/

LatoStudenta.pl i ZimaStudenta.pl - studenckie wyjazdy aktywnie, wyjazdy
letnie, zimowe, wiosenne, jesienne, w weekendy majowe :) Podró?e z nami to
niepowtarzalne wspomnienia, nowe przyja?nie, sportowe zmagania, rekreacja i
dobra zabawa!
Jeste?my jednym z najwi?kszych w Polsce organizatorów studenckich wyjazdów,
wyjazdów z autorskim programem rekreacyjno-sportowym i imprezowym.
Uczestnikami naszych wyjazdów s? osoby z ca?ej Polski w wieku 18-28 lat,
zazwyczaj studenci, co gwarantuje ?wietn? integracj? ca?ej ekipy wyjazdowej.
W historii naszych wyjazdów zapisa?y si? setki nowych znajomo?ci, w tym
tak?e i matrymonialne ;), ogromna dawka u?miechu i przygody. Dowodem tego s?
tak?e liczby - przez 7 lat zaufa?o nam ju? ponad 11000 osób!

Wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej od teraz do ko?ca ?wiata :P maj?
zni?k? 5% na nasze wyjazdy.
W formularzu rezerwacji w uwagach nale?y wpisa? zni?kowy kod: SSPW
Zapraszamy do zapisów.
www.latostudenta.pl
www.zimastudenta.pl

Najsports.com
http://www.najsports.com/
Sklep internetowy

 

Wszystkich, którzy kochaj? sport zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty www.Najsports.com
 
Studenci Politechniki mog? liczy? na 25% zni?ki! Wystarczy, ?e zarejestrujecie si? w systemie sklepu, w formularzu, w polu „kod ambasadora” podaj?c kod: SSPW.
 
Jeste?my pewni, ?e w naszym sklepie ka?dy znajdzie co? dla siebie i to w okazjonalnej cenie.
 
A czym jest Najsports.com?
 
To sklep internetowy, który powsta? z my?l? o ludziach kochaj?cych sport i ceni?cych wygod?. W?a?cicielem www.najsports.com jest firma UNICO Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie - profesjonalna agencja marketingu sportowego, która jest liderem sportowej reklamy indoor’owej, skierowanej do ludzi amatorsko uprawiaj?cych sport.
 
Za?o?yciele sklepu Najsports.com to pasjonaci ró?nych dyscyplin sportowych, z du?ym do?wiadczeniem w zakresie organizacji imprez sportowych i wspó?pracy z obiektami sportowymi . Wierzymy ?e lepszy ?wiat zaczyna si? w?a?nie od sportu. To doskona?y sposób integracji i budowania przyjaznych wi?zi z klientami. Koncepcj? t? z powodzeniem stosuje firma NIKE, która jest jednym z g?ównych partnerów UNICO. Wspó?praca ze ?wiatowym liderem marketingu sportowego daje nam inspiracj? i pozwala na realizacj? pomys?ów, które wyznaczaj? trendy w tej bran?y na ?wiecie. Tak jak w ludzkim potencjale nie ma mety  tak i rzeczy mog? i zawsze id? ku lepszemu. Marka NIKE to definicja innowacyjno?ci, która uciele?nia kreatywno?? m?odzie?y, zjednoczonej poprzez wspóln? aktywno??. NIKE dostarcza obuwie i ubrania do obs?ugi nowej generacji zawodników, którzy zmieniaj? ?wiaty ró?nych dyscyplin sportowych. Lepszy ?wiat potrzebuje najwi?kszego zespo?u, do??czcie do nas i b?d?cie cz??ci? procesu tworzenia lepszego ?wiata.
 
“Je?li masz cia?o, jeste? sportowcem”
--- Bill Bowerman, wspó?za?o?yciel firmy Nike
 
Teatr M?YN - Warszawska Niezale?na Scena Spo?eczna
www.mlyn.org
Scena Staromiejska, ul. Jezuicka 4, Warszawa

 

Teatr M?YN to teatr niszowy, inteligencki, poznawczy, ekspresyjny.
Realizuje spektakle autorskie, które poddaj? analizie wspó?czesn? rzeczywisto??.
Jego sztuki opowiadaj? o nim samym, oraz o otaczaj?cym nas ?wiecie, charakteryzuj? si? prost? form?, trafnym, wspó?czesnym tekstem, niewielk?, zgran? obsad?, ci?tym dowcipem, oraz wysokim poziomem artystycznym.
 
Teatr mo?e pochwali? si? wielokrotnie nagradzanymi sztukami teatralnymi, które s? wyj?tkowymi, autorskimi przedsi?wzi?ciami.
Tworzy je od podstaw niewielka, zgrana ekipa, z?o?ona z profesjonalistów w dziedzinie teatru.

 

Holmes Place
www.holmesplace.pl
Arkadia

Holmes Place to mi?dzynarodowa sie? klubów fitness i wellness o ponad 30 letniej tradycji. W Warszawie operujemy trzema nowoczesnymi klubami z wyj?tkow? atmosfer?. To klubowicze tworz? dodatkow? energi? i klimat, dzi?ki któremu inspirujemy ju? prawie 10 000 klubowiczów. Holmes Place Premium w sercu miasta zapewnia luksus od treningu po relaks, natomiast Holmes Place Energy w Arkadii oraz Galerii Mokotów oferuje do?adowanie mocy podczas codziennych obowi?zków. Inspirujemy ludzi do lepszego ?ycia, dlatego przygotowali?my specjalne zaproszenia do Holmes Place jako prezent i motywacj? do rozpocz?cia przygody z Holmes Place.

ONE LIVE. LIVE IT WELL.


     Zarejestrowanych użytkowaników: 4265. Rozstrzygniętych konkursów: 455    © Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej 2010 - 2011.